Hướng dẫn sử dụng

Không sử dụng bất kỳ phần nào của website này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Quý khách không phải cung cấp thông tin để tra cứu nội dung website, và không tốn chi phí cho hoạt động truy cập. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm không giới hạn, gián tiếp hoặc do hậu quả của tổn thất, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng. HMA Agency không có ý định hay cố ý thu thập thông tin cá nhân của người dùng dưới 18 tuổi. Người truy cập dưới 18 tuổi cần tham khảo, được hướng dẫn từ cha mẹ hoặc người giám hộ khi sử dụng và để lại thông tin trên website.

Điều khoản hướng dẫn sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2023