Tuyên Bố Khả Năng Tiếp Cận

HMA Agency cam kết làm cho trang web của mình có thể sử dụng được cho tất cả mọi người, kể cả những người khuyết tật, bằng cách đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu. Chúng tôi cố gắng làm cho trang web của mình trở thành một trải nghiệm bình đẳng, khách quan cho tất cả mọi người. Chúng tôi tiếp tục theo dõi trang web của mình và đảm bảo rằng tất cả nội dung được cung cấp đều có thể truy cập được đối với tất cả khách truy cập. 

Từ chối trách nhiệm

Điều quan trọng cần lưu ý là các nỗ lực đối với trang web đang diễn ra khi chúng tôi nỗ lực thực hiện các cải tiến có liên quan để đáp ứng các nguyên tắc. 

Hỗ trợ

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào liên quan đến công nghệ hỗ trợ, bao gồm trình đọc màn hình, quyền truy cập bàn phím hoặc các vấn đề khác liên quan đến khả năng truy cập trang web của chúng tôi, thì chúng tôi muốn giúp bạn đạt được mục đích của mình. Một đại lý trực tiếp đang sẵn sàng, sẵn sàng nhận cuộc gọi miễn phí của bạn và giúp giải quyết vấn đề của bạn cùng nhau. Hãy liên hệ ngay 0354469238 để nói chuyện ngay bây giờ.  Nếu bạn muốn cung cấp phản hồi qua email, hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/hmaagencyvn/ và chỉ định trang web để chúng tôi có thể xem xét giúp bạn có thể truy cập trang đó. Chúng tôi đánh giá rất cao câu hỏi và nhận xét của bạn.

Tuyên Bố Khả Năng Tiếp Cận có hiệu lực từ ngày 20/02/2023